διατοπικός/ή/ό


> interspatial


διατοπικός/ή/ό [diatopikós] (adjective); interspatial

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα George Perek, Χωροκράτορα Marc Auge, ποιητήν του μη τόπου, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Henri Lefebvre, τον Υιόν του Καρτέσιου τον μονογενή, τον εκ του Spinoza γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Τόπος αληθινόν εκ τόπου αληθινού γεννηθέντα εκ του Michel Foucault , ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί Νεύτωνα, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους περιπλανόμενους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των οθονών τηλεορασών και υπολογιστών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Καντιανού Αγίου, και Μαρίας της Πλατώνιας, και διατοπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Leibniz, και παθόντα, και διακομισθέντα . Και εκτοπίστηκε τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις το διαδίκτυο, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά υπερβολικής πληροφορίας κρίναι διανοούμενους και καλλιτέχνες, Ου της Κολάσεως ουκ έσται τέλος. Και εις τον Χώρον τον Αγιον, το Κύριον Χρόνο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, τρανσμοντέρνα και Θέση. Ομολογώ έν παρένθεση εις άφεσιν σημείων. Προσδοκώ Ανάστασιν του Richard Sennet, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Author and translator: Αντώνης Βολανάκης